23 มกราคม, 2551

การวิเคราะห์ผู้เรียน
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นับว่ามีความสำคัญที่ผู้ศึกษาจะต้องดำเนินการศึกษาอย่างลุ่มลึก การว่างตัวเป็นกล่าง มี่เมตตาธรรม เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่ง

การวิเคราะห์ตนเอง

ก่อนอื่นในภาระงานที่รับผิดชอบ เราวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อยของเราหรือยัง ครับ